Algemene Voorwaarden Perfect Pets

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat de opdrachtgever akkord met de algemene voorwaarden van Perfect Pets.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts betrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever , alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitsluitend en schriftelijk ziijn aanvaard.

Definities

-Offerte: Alle aanbiedingen van de fotograaf
aan (rechts) personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
-Overeekomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
-Fotograaf: Perfect Pets ,Noordervliet Photography KvK 34328068, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
-Opdrachtnemer: de (rechts) persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
-Annuleren: beeindiging of ontbinding van de overeenkomst.
-Schriftelijk: elektronische communicatie zoals emails, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
-Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van Auteurswet 1912.
-Aw: Auteurswet 1912

Aanbod

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de materialen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding

Opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden, Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt.

Uitvoering

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, inde stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/ of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend te instrueren van andere aanwezigen.
De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie.

De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl, waarbij globale beeld optimalisatie wordt toegepast onder meer: Licht, kleur, contrast en uitsnede. Eventuele oneffenheden pukkeltjes , puisjes (kleine) blauwe plekken of rode plekjes bij mensen zullen worden weggehaald. En oogsnotjes en oneffenheden bij dieren zullen worden weggehaald.
Indien flinke schade in het gezicht is ontstaan voor de fotosessie(denk aan blauwe ogen of grote schaafwonden etc) kan contact worden opgenomen met de fotograaf om de afspraak te verzetten.

Cadeaubonnen

Cadeaubonen zijn niet inwisselbaar voor contanten, bij verlies van de cadeaubon os Perfect Pets niet aansprakelijk, de fotoshoot kan alleen doorgaan bij inlevering van de cadeaubon. De cadeaubon is gebaseerd op een fotoshoot in de omgeving Haarlem in een straal van 30 km, mocht je willen dat Perfect Pets op locatie buiten die straal van 30 km komt dan zullen er reiskosten worden berekend.

Levering

De fotograaf hanteert d, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. De fotograaf beslist welke foto’s er nabewerkt en getoond worden. Deze foto’s kome in een besloten online web galerie te staan voorzien van watermerk en kunnen uitgekozen worden door middel van het doorgeven van de nummers die op de foto’s vermeld staan. De gekozen foto’s ontvangt die opdrachtgever in hoge resoluties ontvangt zijn alleen prive te gebruiken niet voor commerciële doeleinden. Ook ontvangt de opdrachtgever verkleinde bestanden , die mogen op sociale media gedeeld worden met naamsvermelding van Perfect Pets.
De opdrachtgever is vrij te kiezen waar de foto’s worden afgedrukt . De fotograaf is echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen/kwaliteitsvermindering van de afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken voor de opdrachtgever verzorgen.
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
Levering geschiedt tenzij anders is overeengekomen, per gewone post of persoonlijk ophalen door de opdrachtgever. Wil de opdrachtgever het per aangetekende post ontvangen is dat mogelijk maar de kosten zijn voor de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient contact of per bank te geschieden. De opdrachtgever ontvangt voor betaling per bank een (elektronische) factuur. De fotograaf rekent geen aanbetaling. Echter worden er bij afzegging wel kosten in rekening gebracht. Zie ook “annulering en opschorting” in deze algemene voorwaarden. Betaling geschiedt contact direct na de fotosessie of uiterlijk 14 datum na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf ,nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Annulering en opschorting

Indien de opdrachtgever verzuimt bij de afspraak aanwezig te zijn, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op t schorten of te ontbinden. Zijn er voor de afwezigheid geen redenen, heeft de fotograaf het recht om 100% bvan het overeengekomen bedrag van de fotosessie te berekenen.
Bij annulering door de opdrachtgever tussen 2 weken en 2 (werk) dagen voor aanvang van de fotoshoot, bedragen de annuleringskosten 50% van het fotoshoot tarief. Bij annulering door de opdrachtgever op de 2 (werk) dagen voorafgaand aan de fotoshoot, is het hele fotoshoot tarief verschuldigd en wordt geen restitutie verleend. Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is , kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Er zal in overleg een nieuwe afspraak worden gepland.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte of extreme weeromstandgheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal er in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na het inzien van de fotobestanden op de Perfect Pets webgallery schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Het is in geen geval mogelijk geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 7 dagen schriftelijk een officiële klacht is ingediend bij Perfect Pets. Het is in geen geval mogelijk om (schade (claims) te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie

De fotograaf houdt zich het recht te allen tijden de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en demonstratie materiaal.
Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet die aangegeven worden aan de fotograaf.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
De opdrachtgever dienst schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties van derden.
De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding)zoals vermeld in art 25Aw) in act te nemen.
Digitaal en analoog bewerken of wijzigen van de geleverde beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
De inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentie vergoeding voor een dergelijke geval ,ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Wijzigen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtopgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren , kan hij dat tot datum waarop de nieuwe algemenen voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaardennietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Perfect Pets en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Perfect Pets ,Noordervliet Photography KvK 34328068.

Leave a reply


Geef een reactie